กองการศึกษา


นายชยานนท์ ชินวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางเสาวณีย์ พากัณหา

นักวิชาการศึกษา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโปร่ง

นางสุพรรณ เกิดสบาย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอมรรัตน์ แก้วบุญเรือง

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางพัฒนา พากัณหา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันวิสาข์ ศิริเม็งราช

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทัศนียา จังพล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางหลวง

นางอริสรา เดชกุล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางแววตา นิตินาโรจน์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางทักษิณา พิเคาะแนะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุทิศา โททวง

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรี

นางสาวอนุช อรัญเสน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร ใจเปรียว

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุนันทิกา พากัณหา

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภาวินี สีผา

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดม

นางอรพรรณ กล้วยภักดี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐชยา พันมาลา

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอังสุนิตย์ ศิริเคน

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page