องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก. ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการองค์กรสีขาว ( แก้ไขปัญหายาเสพติด ) ประจำปีงบประมาณ 2565