กองการศึกษา


นายชยานนท์ ชินวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางเสาวณีย์ พากัณหา

นักวิชาการศึกษา

นายจักพงษ์ รัตนต้นสกุล

ผู้ช้วยนักวิชาการศึกษา

นางปวีณา พิสดุ

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวบัณฑิตา แดงนา

ผู้ช้วนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุขรดา มาศรี

ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโปร่ง

นางแววตา นิตินาโรจน์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอมรรัตน์ แก้วบุญเรือง

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสุนันทิกา พากัณหา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นาง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทัศนียา จังพล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางหลวง

นางอริสรา เดชกุล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพรรณ เกิดสบาย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางทักษิณา พิเคาะแนะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุทิศา โททวง

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรี

นางสาวอนุช อรัญเสน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร ใจเปรียว

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันวิสาข์ หางสิงห์

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางฐิตินันท์ ฐานะ

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศริน กันสา

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ss="row text-center">

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดม

นางอรพรรณ กล้วยภักดี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐชยา พันมาลา

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอังสุนิตย์ ศิริเคน

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page