กองการศึกษา


นายชยานนท์ ชินวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวจิรัชยา แรมจบก

นักวิชาการศึกษา

นายจักพงษ์ รัตนต้นสกุล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางปวีณา พิสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวบัณฑิตา แดงนา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสุขรดา แป้นจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโปร่ง

นางแววตา นิตินาโรจน์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอมรรัตน์ แก้วบุญเรือง

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสุนันทิกา พากัณหา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเพ็ญนภา คำภาสี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทัศนียา จังพล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางหลวง

นางอริสรา เดชกุล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพรรณ เกิดสบาย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางทักษิณา พิเคาะแนะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุทิศา โททวง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรี

นางสาวอนุช อรัญเสน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนภาพร ใจเปรียว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันวิสาข์ หางสิงห์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางฐิตินันท์ ฐานะ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศริน กันสา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ss="row text-center">

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดม

นางอรพรรณ กล้วยภักดี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐชยา พันมาลา

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอังสุนิตย์ ศิริเคน

ผูู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page