ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปมีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

{pdf=tax63.pdf|500|300|tax63.pdf}

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น