องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับ
 

นายสมภาร เคนหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

 

นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

กิจการสภา

คู่มือประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น