องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับ
 

นายสมภาร เคนหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก