ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี                                           

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน ของทุกปี  ชำระภายใน  30  วัน                                     

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม ของทุกปี ชำระภายใน  15  วัน

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

จดทะเบียนพาณิชย์                           ยื่นแบบจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน  30 วัน  นับตั้งแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ           ผู้ประกอบการจะต้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตเดิม

                                                ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ

เสียภาษีตรงเวลา    หากล่าช้าค่าปรับแพง      พร้อมใจเสียภาษี     เพื่อท้องที่ตำบลกุดจิก

ติดต่อยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  โทร. 0 – 4231 – 5671 www.kudjik-nblp.go.th  

 

หมายเหตุ : ไม่ยื่นแบบฯ และชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับ หรือ เงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนพัฒนาท้องถิ่น