คณะผู้บริหาร


นายสมภาร เคนหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

นายสมพร ไชยแหม่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

นายกองสิน นิรงค์บุตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

นายจำเนียร ขันณะราย์

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองสุข สิมารักษ์

ประธานสภา

นายทองพูล ดอนออ่นเบ้า

รองประธานสภา

นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์

เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

นายชาญศักดิ์ กุลาอิ่ม

สมาชิกสภา อบต.ม. 1

นายธงชัย ประวันเตา

สมาชิกสภา อบต. ม. 1

นางสังวาลย์ บุญใบ

สมาชิกสภา อบต. ม. 2

นายสมจิตร วังพรม

สมาชิกสภา อบต. ม. 3

 

สมาชิกสภา อบต. ม.3

นายเฉลา ภูมิพรม

สมาชิกสภา อบต. ม. 4

นายเชิดชัย ภูศรีฤทธิ์

สมาชิกสภา อบต. ม. 4

นายสุวรรณ สิมารักษ์

สมาชิกสภา อบต. ม. 5

 

สมาชิกสภา อบต. ม. 5

นายเรียม สังข์เงิน

สมาชิกสภา อบต. ม. 6

นายนเรนท์ ด้วงแพง

สมาชิกสภา อบต. ม. 6

นายสามารถ ประสมบูรณ์

สมาชิกสภา อบต. ม. 7

นายภูชิชย์ ปานาลาด

สมาชิกสภา อบต. ม. 7

นายประสาทพร พลทัศสะ

สมาชิกสภา อบต. ม. 8

นายประสงค์ ศรีนาเรียง

สมาชิกสภา อบต. ม. 9

นายสุพล เนตรปัญจะ

สมาชิกสภา อบต. ม. 9

นายสมบูรณ์ บุญขัน

สมาชิกสภา อบต. ม. 10

นายประพฤทธิ์ เรืองภักดี

สมาชิกสภา อบต. ม. 10

นายนาย วงศ์ยา

สมาชิกสภา อบต.ม.11

นายนาวา โสนะแสง

สมาชิกสภา อบต. ม. 11

นายสวัสดิ์ ศรีกัณหา

สมาชิกสภา อบต. ม. 12

นายเอกอนันต์ เกิดสบาย

สมาชิกสภา อบต. ม. 12

นายนิคม มาบพันนา

สมาชิกสภา อบต. ม. 13

ชื่อ

สมาชิกสภา อบต. ม. 13

นายสมจิตร เขียวอ่อน

สมาชิกสภา อบต. ม. 14

นายบัวลอง พลบุตร

สมาชิกสภา อบต. ม. 14

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page