นักปลัด


นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


นายนิคม สมใจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


นายวีระพล กันยา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพรรณวรท หนไธสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุนทรี ฮามวงค์

นักพัฒนาชุมชน

นางวันทณีย์ สมภาร

นักจัดการงานทั่วไป

นายโชคชัย บุญน้อม

นักทรัพยากรบุคคล

นายยุทธศิลป์ สุปัญญา

นิติกร

สิบเอกทรงกลด ใสประเสริฐ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนงค์นุช พะนะสิทธิ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายมณเทียร บุญใบ

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวพัชรีภรณ์ จันทร์ปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิทูรย์ พันธ์หล้า

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวนันท์นภัส สายพรม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวพรวีนัส พากัณหา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุระชัย แก้วโท

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายบุญมี ศรีชัยโย

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายภัทรพล พากัณหา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมศักดิ์ มาเก่าน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภิพัฒพงษ์ เดชบุรัมย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันท์ชนก สารใจดำ

แม่บ้าน

นางสาวพิกุล อินทร์เพชร

แม่บ้าน

นางจุรี แจ้งกำพี้

ผู้ช่วยพนักงานเวชกร

นางอุไรวรรณ อิปิโซ

ผู้ช่วยพนักงานเวชกร

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page