กองคลัง


นางสาววิภาพร สีหนาท

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจุฑามณี ต่อพันธ์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางลัดดา สิงคำโม

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางจันทา ผาสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าง

ว่าง

นางจันจิรา พรมทองดี

เจ้าพนักงานพัสดุ

ว่าง

ว่าง

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page