• นายชยานนท์ ชินวงษ์

  นายชยานนท์ ชินวงษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  • นางสาวจิรัชยา แรมจบก

   นางสาวจิรัชยา แรมจบก

   นักวิชาการศึกษา
   • นายจักรพงษ์ รัตนต้นสกุล

    นายจักรพงษ์ รัตนต้นสกุล

    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   • นางสาวสุขรดา แป้นจันทร์

    นางสาวสุขรดา แป้นจันทร์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางแววตา นิตินาโรจน์

  นางแววตา นิตินาโรจน์

  ครู คศ2
  • นางสาวอมรรัตน์ แก้วบุญเรือง

   นางสาวอมรรัตน์ แก้วบุญเรือง

   ครู คศ2
  • นางสาวทัศนียา จังพล

   นางสาวทัศนียา จังพล

   คนงานทั่วไป
  • นางสาวสุนันทิกา พากัณหา

   นางสาวสุนันทิกา พากัณหา

   คนงานทั่ไป

 • นางอริสรา เดชกุล

  นางอริสรา เดชกุล

  ครู คศ2
  • นางสุพรรณ บุตรหึงษ์

   นางสุพรรณ บุตรหึงษ์

   ครู คศ1
  • นางสาวทักษินา จูมพันธ์

   นางสาวทักษินา จูมพันธ์

   ครู คศ1
  • นางสุนิศา กองทรัพย์

   นางสุนิศา กองทรัพย์

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาววินิดา ถาวงษ์

   นางสาววินิดา ถาวงษ์

   ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอนุช อรัญเสน

  นางอนุช อรัญเสน

  ครู คศ2
  • นางนภาพร วิชัย

   นางนภาพร วิชัย

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางเกศริน กันสา

   นางเกศริน กันสา

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางวันวิสาข์ เชื้อเมฆ

   นางวันวิสาข์ เชื้อเมฆ

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางฐิตินันท์ ฐานะ

   นางฐิตินันท์ ฐานะ

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางอรพรรณ กลัวยภักดี

  นางอรพรรณ กลัวยภักดี

  ครู คศ2
  • นางนัฐชยา พันมาลา

   นางนัฐชยา พันมาลา

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางธนัชยา พรมดี

   นางธนัชยา พรมดี

   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page