• บทนำ

   กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกุดจิกที่เคารพทุก ๆ ท่าน  รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายสมยศ  ด้วงแพง ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภา ที่ผ่านการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้มาเพื่อพัฒนาร่วมกัน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

  • เจตนารมณ์ในการทำงาน

   พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายสมยศ  ด้วงแพง ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

   1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
   2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
   3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
   4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
   5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว
  • วิสัยทัศน์

   "ตำบลแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำคุณภาพชีวิตที่ดี  ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน"

  • ภารกิจในการทำงาน
   • 4.1 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน
   • 4.2 พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
   • 4.3 พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น
   • 4.4 พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย
   • 4.5 พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด
   • 4.6 พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน
   • 4.7 พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า "บริการประชาชนคืองานของเรา"
  • แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน
   • 5.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    • 1.  ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมการขนส่ง
    • 2.  ดำเนินการจัดสร้างน้ำประปา คูระบายน้ำและขยายเขตเสาไฟฟ้าการเกษตรพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้ตามมาตรฐานอย่า่งเพียงพอ
    • 3.  การบริหารสระ หนอง ให้เป็นที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่า่งเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
    • 4.  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่างตามถนน ชุมชน สวนธารณะ และลานกีฬาอย่างทั่วถึง
    • 5.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ขุดสระ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
    • 6.  การจัดให้มีและการบำรุงทางระบายน้ำ
    • 7.  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
    • 8.  จัดทำผังชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน อย่างมีระบบ
   • 5.2 ด้าส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    • 1.  การจัดการศึกษา
    • 2.  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    • 3.  การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
    • 4.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
    • 5.  การรักษาความสอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
    • 6.  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่งอาชีพต่างๆในตำบล เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
    • 7.  ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ให้ชุมชนมีการกินดีอยู่ดี
    • 8.  การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผอ่นหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
    • 9.  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
    • 10.จัดให้มีด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย
    • 11.สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานกิจกรรมการดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนด้านสุขภาพ
   • 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    • 1.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    • 2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • 3.  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
    • 4.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล ฯลฯ
    • 5.  ส่งเสริมการศึกษาแก่เดเ็กและเยาวชน และประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
    • 6.  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   • 5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรและการท่องเที่ยว
    • 1.  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด
    • 2.  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
    • 3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    • 4.  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
   • 5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • 1.  การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • 2.  การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
    • 3.  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
    • 4.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
   • 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมืปัญญาท้องถิ่น  
   •            1.  การจัดการศึกษา
               2.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   •            3.  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
   •            4.  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
   •            5.  การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม
   • 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • 1.  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
    • 2.  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฎิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
    • 3.  การแบ่งสรรเงินชึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
    • 4.  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 1. สรุป

  จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสมยศ  ด้งแพง มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  พ่อแม่พี่น้องครับพร้อมแล้วครับ "ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมาย  อนาคต  และความสุขร่วมกัน" ขอขอบพระคุณครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน