1. บทนำ

  กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกุดจิกที่เคารพทุก ๆ ท่าน  รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายสมภาร  เคนหาญ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภา ที่ผ่านการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้มาเพื่อพัฒนาร่วมกัน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 2. เจตนารมณ์ในการทำงาน

  พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายสมภาร  เคนหาญ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

  1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
  2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
  3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
  4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
  5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว
 3. วิสัยทัศน์

  "ตำบลแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำคุณภาพชีวิตที่ดี  ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน"

 4. ภารกิจในการทำงาน
  • 4.1 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน
  • 4.2 พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
  • 4.3 พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น
  • 4.4 พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย
  • 4.5 พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด
  • 4.6 พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน
  • 4.7 พัฒนางานของเทศบาล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคำขวัญของเทศบาลว่า "บริการประชาชนคืองานของเรา"
 5. แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน
  • 5.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   • 1.  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
   • 2.  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
   • 3.  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
   • 4.  การสาธารณูปการ
   • 5.  การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก
   • 6.  การจัดให้มีและการบำรุงทางระบายน้ำ
   • 7.  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   • 8.  การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
   • 9.  การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ๆ
  • 5.2 ด้าส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   • 1.  การจัดการศึกษา
   • 2.  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   • 3.  การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
   • 4.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
   • 5.  การรักษาความสอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
   • 6.  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
   • 7.  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
   • 8.  การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผอ่นหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
   • 9.  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
  • 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   • 1.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   • 2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   • 3.  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
   • 4.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล ฯลฯ
  • 5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรและการท่องเที่ยว
   • 1.  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด
   • 2.  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
   • 3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   • 4.  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
  • 5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • 1.  การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • 2.  การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
   • 3.  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
   • 4.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  • 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมืปัญญาท้องถิ่น  

              1.  การจัดการศึกษา

              2.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  •            3.  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  •            4.  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
  •            5.  การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม
  • 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 1.  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
   • 2.  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฎิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
   • 3.  การแบ่งสรรเงินชึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
   • 4.  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 6. สรุป

  จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสมภาร  เคนหาญ มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  พ่อแม่พี่น้องครับพร้อมแล้วครับ "ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมาย  อนาคต  และความสุขร่วมกัน" ขอขอบพระคุณครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page