สำนักงานปลัด อบต. หน้าที่ของสำนักงานปลัด อบต. งานบริหารทั่วไป - งานสารบรรณ - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานบริหารงานบุคคล - งานเลือกตั้ง - งานรัฐพิธี - งานตรวจสอบภายใน - งานประชุมสภา อบต. - งานประชาสงเคราะห์ - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนราชการใด งานนโยบายและแผน - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานวิชาการ - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี - งานกฎหมายและนิติกรรม - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานข้อบัญญัติ อบต. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานอำนวยการ - งานป้องกัน - งานช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา - งานดับเพลิงและกู้ภัย

 

กองคลัง อบต.

     อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการคลัง กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานการบัญชี - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน - งานงบการเงินและงบทดลอง - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า - งานตรวจสอบและประเมินภาษี - งานการนำส่งเงินรายได้ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา) - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

กองช่าง อบต.

       กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในส่วนโยธา ประกอบด้วย 1. งานควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงาน สถาปัตยกรรม งานผังเมือง 1.1 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ (2) งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย (5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม (6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม (7) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม (8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ (9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ (10) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย 1.2 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานจัดทำผังเมืองรวม (2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ (3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด (4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ (5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง (6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ (7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง (8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง (9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง (12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม 2.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม (6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม (7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม (8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานสวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารระ งานศูนย์เครื่องจักรกล 3.1 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ (2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ (4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ (5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ (7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3.2 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ (5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา (8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3.3 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ (2) งานประมาณการ (3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ (4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ (5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า (6) งานควบคุมการก่อสร้างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล (8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ (1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล (2) งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล (3) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล (4) งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 4. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้ (1) งานสารบรรณ (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ (3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ (4) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ (5) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน (6) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กองการศึกษา อบต.

        กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ 1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานสนับสนุนกิจการศาสนา - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น - งานสันทนาการ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page