องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลกุดจิกร่วมงานปลูกป่า ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าเนื่องในวโอกาสมหามงคลเฉเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก  โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 08.00-09.30น

   x 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จัดแผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน