องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรืดผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 2567 ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยแสกนผ่านคิวอาโคส เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 - 1 กรกฎาคม 2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยตอบแบบสอบถามผ่านการแสกนคิวอาร์โคส ( เริ่ม 1 มกราคม 2567 - 1 กรกฎาคม 2567 )

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน