องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม-วันที่ 12 มิถุนายน 2566.ครบทั้ง 14 หมู่บ้าน.บุคคลใดที่ยังไม่ได้ชำระภาษี หรือตกค้าง สามารถขอรับชำระภาษีได้ที่ ห้องการคลัง อบต.กุดจิก ทุกวัน เวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2566