องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศการใช้บังคับระเบียบสภา อบต.กุดจิก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ดังนี้