• นายนิคม สมใจ

  นายนิคม สมใจ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
  • นายวีระพล กันยา

   นายวีระพล กันยา

   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
   • นางพรรณวรท เดชบุรัมย์

    นางพรรณวรท เดชบุรัมย์

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • นายยุทธศิลป์ สุปัญญา

     นายยุทธศิลป์ สุปัญญา

     นิติกร
   • นางวันทณีย์ สมภาร

    นางวันทณีย์ สมภาร

    นักจัดการงานทั่วไป
    • สิบเอกทรงกลด ใสประเสริฐ

     สิบเอกทรงกลด ใสประเสริฐ

     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   • นายโชคชัย บุญน้อม

    นายโชคชัย บุญน้อม

    นักทรัพยากรบุคคล

 

  • นายมณเทียร บุญใบ

   นายมณเทียร บุญใบ

   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
  • นายวิทูรย์ พันธ์หล้า

   นายวิทูรย์ พันธ์หล้า

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • นางนันท์นภัส ศรีสมบัติ

   นางนันท์นภัส ศรีสมบัติ

   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  • นางสาวพัชรีภรณ์ จันทร์ปัญญา

   นางสาวพัชรีภรณ์ จันทร์ปัญญา

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางสาววรรณลิกาญจน์ บุตรหึงษ์

   นางสาววรรณลิกาญจน์ บุตรหึงษ์

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  • นางสาวศิริพร ภูงาม

   นางสาวศิริพร ภูงาม

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวชลิตา ศรีมาตร

   นางสาวชลิตา ศรีมาตร

   ผู้ช่วย
  • นางสาวพรวีนัส พากัณหา

   นางสาวพรวีนัส พากัณหา

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นายสุรชัย แก้วโท

   นายสุรชัย แก้วโท

   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  • นางสาวโสภาวรรณ วิประชา

   นางสาวโสภาวรรณ วิประชา

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page