สำนักปลัด


นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


นายนิคม สมใจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


นายวีระพล กันยา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพรรณวรท เดชบุรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุนทรี ฮามวงค์

นักพัฒนาชุมชน

นางวันทณีย์ สมภาร

นักจัดการงานทั่วไป

นายโชคชัย บุญน้อม

นักทรัพยากรบุคคล

นายยุทธศิลป์ สุปัญญา

นิติกร

สิบเอกทรงกลด ใสประเสริฐ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนงค์นุช พะนะสิทธิ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายมณเทียร บุญใบ

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวพัชรีภรณ์ จันทร์ปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิทูรย์ พันธ์หล้า

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวนันท์นภัส สายพรม

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายสุระชัย แก้วโท

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาววรรณลิกาญจน์ บุตรหึงษ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรวีนัส พากัณหา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางโสภาวรรณ วิประชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวศิริพร ภูงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชลิตา ทองอันตัง

ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่ธุระการงานป้องกัน

นางสาวธนยาพันธ์ สุชยานิธิวิเศษ

ตนงานทั่วไป

นายบุญมี ศรีชัยโย

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายภัทรพล พากัณหา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมศักดิ์ มาเก่าน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภิพัฒพงษ์ เดชบุรัมย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายคณิชย์ เดชกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายยศศักดิ์ ศรีมาตร

พนักงานขับรถ

นายสุรักษ์ พากัณหา

พนักงานขับรถขยะ

นายสุรสิทธิ์ การแก้ว

พนักงานเก็บขยะ

นางสาวพิกุล อินทร์เพชร

แม่บ้าน

นางสุภาวิณี ศรีเพ็ง

แม่บ้าน

นางอุไรวรรณ อิปิโซ

ผู้ช่วยพนักงานเวชกร

นายสิทธิ์ศักดิ์ สมภาร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุทัย สมบัติมี

คนงานทั่วไป

นายประทวน จันทะโค

คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page