• นางสาววิภาพร สีหนาท

  นางสาววิภาพร สีหนาท

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางลัดดา สิงคำโม

   นางลัดดา สิงคำโม

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   • นางสาวโชติกา แสนพิมพ์

    นางสาวโชติกา แสนพิมพ์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวจุฑามณี ศรีคุณฮาด

   นางสาวจุฑามณี ศรีคุณฮาด

   หัวหน้าฝ่ายการเงิน
   • นางจันทา ผาสุข

    นางจันทา ผาสุข

    นักวิชาการเงินและบัญชี
    • นางสาวธนพร หอมพรหมมา

     นางสาวธนพร หอมพรหมมา

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
  • นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

   นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
   • นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

    นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

    ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page