กองคลัง


นางสาววิภาพร สีหนาท

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางลัดดา สิงคำโม

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางจุฑามณี ต่อพันธ์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางจันทา ผาสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจันจิรา พรมทองดี

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวโชติกา แสนพิมพ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ

นางสาวธนพร หอมพรมมา 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page